De Vereniging

Hold each other to a high standard

Brandon Bays

De NVJP is een erkende beroepsvereniging voor Nederlandse en Belgische professionals die gecertificeerd zijn om met de Journey methode te werken. Alle aangesloten leden hebben the Journey Accredited® Practitioner Programme doorlopen. Deze opleiding is internationaal en wordt gegeven vanuit The Journey. Voor meer informatie: www.thejourney.com/become-a-practitioner.

De methode is in Nederland ook bekend als ‘De Helende Reis’. De vereniging ondersteunt haar leden bij het uitoefenen van haar werken als Journey Practitioner. De NVJP hanteert een beroepscode en biedt een goed bij- en nascholingsprogramma aan.


NVJP lidmaatschappen

De NVJP kent drie soorten lidmaatschap, te weten:


Alleen geaccrediteerde Journey Practitioners kunnen lid worden. Daartoe moeten zij een kopie van het certificaat en een ingevuld aanmeldingsformulier overleggen. Alsmede de vastgestelde contributie voldoen. Voor starters met een laag inkomen kunnen afwijkende regels gelden. Vervolgens wordt een lid ingeschreven en krijgt hij of zij toegang tot het ledengedeelte van de NVJP-website. Leden kunnen zich op laten nemen in de ledenlijst op de website. Ook kunnen zij een collectieve bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zij kunnen deelnemen aan alle interne activiteiten van de vereniging.
Een lid is verplicht te blijven voldoen aan de na- en bijscholingscriteria, zoals vastgesteld door The Journey Ltd.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 150,- per jaar.

Journey practitioners in opleiding kunnen aspirant-lid worden. Daarvoor moeten zij wel zij het volledige programma inclusief de Practitioners Week hebben doorlopen. Na invullen van het aanmeldingsformulier en het voldoen van de vastgestelde contributie wordt een aspirant lid ingeschreven. Hij of zij krijgt dan toegang tot het ledengedeelte van de NVJP website. Aspirant leden worden niet opgenomen in de ledenlijst. Zij mogen nog geen eigen lezingen en andere activiteiten op de website plaatsen. Wel kunnen zij gebruik maken van de verzekeringen via de NVJP. Ook kunnen zij deelnemen aan alle interne activiteiten.
Op verzoek wordt een aspirant-lid opgenomen in een bestand van leden die openstaan voor casestudies. Daar kunnen cliënten naar worden doorverwezen. Consulten voor casestudies zijn in principe gratis. Na accreditatie door The Journey Ltd. kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een gewoon lidmaatschap. Met alle voordelen van dien.

De contributie voor het aspirant lidmaatschap bedraagt € 50,-per jaar.

Het buitengewoon lidmaatschap is voor wel geaccrediteerde, maar niet (meer) praktiserende Journey practitioners. Hun gegevens worden niet op de site geplaatst en er wordt niet meer naar hen doorverwezen. Wel kunnen ze gebruik maken van de overige faciliteiten van de Vereniging.

De contributie voor het buitengewoon lidmaatschap bedraagt € 50,- per jaar.


Vragen over onze lidmaatschappen of de vereniging?

Als u meer informatie over de NVJP of hoe u lid kan worden wilt: neem gerust contact met ons op!

Verzekeringen

De NVJP biedt alle leden de mogelijkheid om gebruik te maken van collectieve verzekeringen. Dat geldt ook voor aspirant leden en buitengewone leden. Er zijn diverse verzekeringen met kortingen afgesloten voor NVJP-leden. Zoals:
– beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid zelfstandige
– ziektekostenverzekering
– arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Voor deze collectieve verzekeringen wordt samengewerkt met een verzekeringskantoor. Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden in het afgesloten ledengedeelte van de site.

Kwaliteit

Vanaf januari 2011 wordt de Journey methode helaas niet meer vergoed door zorgverzekeraars. Het bestuur en de leden van de NVJP hechten echter veel waarde aan hoge kwaliteit van professionals. Het bestuur ziet toe op de hoge kwaliteitseisen, waarden en normen die zij aan haar leden stelt. De kwaliteit van Journey practitioners komt mede tot uitdrukking in hun beroepscode. De NVJP houdt zicht hier strikt aan. Geaccrediteerde practitioners worden hierop gecontroleerd en gewezen. U kunt ook het bestuur van de NVJP hierop aanspreken.

Klachtenregeling & beroepscode

De beroepscode voor de leden van de NVJP beschrijft de ethische aspecten van de uitoefening van het beroep Journey Practitioner. Leden van de NVJP worden geacht zich aan deze beroepscode te houden en indien deze niet in alle details voorziet, te handelen in de geest van de beroepscode.

Bij klachten wordt de geldende interne klachtenregeling gevolgd:
Klachten worden altijd serieus in behandeling genomen. Allereerst zal door betrokken aangeklaagde geprobeerd worden met klager naar wederzijdse tevredenheid tot overeenstemming te komen. Indien dit niet lukt wordt, na goedkeuring van de klager, om bemiddeling gevraagd van een binnen de NVJP speciaal aangewezen bemiddelaar. Ook de klager kan een bemiddelaar of vertegenwoordiger inbrengen. Het bestuur van de NVJP wordt op de hoogte gebracht van de bemiddelingspoging middels een bericht aan de voorzitter van de NVJP.
Indien ook deze poging niet slaagt zal, indien dat zinvol lijkt, gezocht worden naar een andere oplossing en wordt de klacht neergelegd bij een onafhankelijke klachtencommissie. Een kopie van de volledige klachtenregeling kan op verzoek worden toegestuurd.

Download beroepscode
Het NVJP bestuur

Voorzitter: (Vacant)
Penningmeester: Astrid van den Nieuwenhof
Secretariaat: Albert Cras
Bij- en nascholing: Conchita Scheffer
Externe betrekkingen: Henriëtte Koks

Contact

Het bestuur van de NVJP staat altijd open voor vragen, opmerkingen en suggesties. Wij zijn bereikbaar via ons secretariaat: info@nvjp.nl. Uw reactie wordt op prijs gesteld.